CamperHome

MATKAAUTO RENT TARTUS

Renditingimused

NB! Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused üle täpsustada. Allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud.

Renditingimused

 • Matkabussi rentimiseks esitab rentnik kehtiva juhiloa.
 • Matkabussi rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 3-aastast B-kategooria juhistaaži.
 • Rentnikul ei ole õigust juhtimist üle anda kolmandale isikule ilma rendileandja kirjaliku loata.
 • Üleandmisel kolmandale isikule jääb vastutavaks isikuks Rentnik.
 • Rentnikule antakse üle tangitud, puhastatud ning tehniliselt korras matkaauto. Sõidukit vastu võttes soovitame Teil see hoolikalt üle vaadata ning fikseerida sõidukit vastu võttes avastatud vigastused ning puudujäägid (sh kriimustused, puuduv või katkine varustus jms), vastasel juhul võite jääda vastutavaks vigastuste ja puuduste eest, mis olid sõidukil juba enne Teie kasutusse andmist.
 • Matkaauto antakse rentnikule alati üle täidetud kütusepaagiga. Rentnik on kohustatud tagastama rendiauto täis kütusepaagiga, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
 • Tühja või pooltühja paagi korral rakendab Rendifirma leppetrahvi 200€.
 • Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.

Broneerimine, tagatisraha ning tasumine

 • Broneerimistasu tuleb tasuda koheselt sõiduki broneerimisel tagatisrahana. Tagatisraha laekumisel RauR OÜ arveldusarvele
  EE517700771007891457, edastab rendileandja arve kogu renditasu ulatuses, millest tuleb 24 h jooksul tasuda 25%. Broneeringu muutmine
  või tühistamine on võimalik kuni 30 päeva enne rendiperioodi algust. Hilisema tühistamise korral broneerimistasu ei
  tagastata.
 • Tagatisraha suurus on 500€ poolintegreeritud auto puhul ja 600€ täisintegreeritud mudeli auto puhul;
 • Lepingu lõppedes teadaolevate pretensioonide puudumisel tagatisraha tagastatakse Rentnikule hiljemalt 20 päeva jooksul.
 • Rendihind sisaldab õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.

Kindlustused, vastutus kolmandate isikute ees

 • Matkabussi renditakse koos täiskasko-kindlustusega. Kui rentnikul juhtub õnnetus, tasub ta kasko omavastutuse 500€(600€, vastavalt autole ja kindlustustingimustele). Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Ärandamine või vargus peab olema rentniku poolt registreeritud varguse või ärandamise toimumiskoha järgses politseijaoskonnas.
 • Liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama sellest kindlasti politseisse ja võtma kirjaliku tõendi õnnetuse toimumise kohta
  koos asjaolude selgitamisega kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga.
 • Kõik rentniku ja/või matkasuvila kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Sõiduki üleandmine ja tagastamine, rendiperiood

 • Rendiperiood algab esimesel rendipäeval alates kell 15:00 ning lõppeb rendiperioodi lõpp-päeval hiljemalt kell 10:00, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Esimene ja viimane rendipäev loetakse arveldamisel üheks päevaks.
 • Kui Rentnik ületab lepinguga fikseeritud sõiduki tagastamise rendiaega kuni 1 h, lisandub rendihinnale 50€. Kui rentnik ületab lepinguga fikseeritud sõiduki tagastamise rendiaega rohkem kui 1 h, käsitleb Rendifirma seda lepingu rikkumisena ning rendihinnale lisandub 1,5-kordne päeva renditasu iga hilinenud päeva kohta.
 • Matkaauto tagastatakse Rentniku poolt Rendileandjale nii, et siseruumid on hoolikalt puhastatud, reoveepaak ning WC-kassett tühjendatud ning sarnaselt sellele, milline auto oli rendile võtmise hetkel. Juhul, kui sõiduk tagastatakse koristamata ning see ei ole eelnevalt Rentniku ja Rendileandja vahel kokku lepitud, on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi.
 • Leppetrahvide suurused: siseruumide
  koristamata jätmise puhul 100€, reoveepaagi ja WC-kasseti tühjendamata ja puhastamata jätmise puhul 50€, lisavarustuse puhastamata
  jätmise puhul 50€. Leppetrahvid peetakse kinni tagatisrahast.
 • Autoelamu tagastamisel kuulub välipesu sõiduki rendihinna sisse ning selle teostab Rendileandja omal kulul
 • Sõiduki tagastamisel teostavad auto ülevaatuse Rendileandja ja Rentnik koos. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, korvab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel.
 • Autoelamu rendi minimaalne periood on 5 ööpäeva kõrghooajal ja 3 ööpäeva madalhooajal. Matkaauto väljastamist ja vastuvõttu ei toimu pühapäeviti! Vajadusel ja kokkuleppel lisatasu eest.
 • Matkaautol läbisõidupiirangut ei ole.

Varustus

 • Talveperioodil on matkaauto varustatud talverehvidega. Autoelamu on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab Rendile-andjal jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist. Vastavalt poolte kokkuleppele annab Rendileandja Rentniku kasutusse lisavarustuse, millise täpne nimekiri on fikseeritud rendilepingus.

Lepingu kehtivus

 • Iga allakirjutatud leping on siduv– ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Sõitmine Eestist väljapoole

 • Sõidukiga lubatud liiklemise piirkond on Euroopa (v.a Ukraina, Valgevene, Venemaa, Moldova, Türgi). Täpsemad tingimused on toodud Rendileandja ning Rentniku vahel sõlmitavas rendilepingus.